Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 7594Overige overheidsinformatieWaterschapsbelastingen; aanwijsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar; aanwijsbesluit waterschapsdeurwaarder.

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 juli 2019 is besloten tot:

- benoeming van de directeur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen BsGW als onbezoldigd ambtenaar van het Waterschap Limburg en deze gelijktijdig aan te wijzen als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, overeenkomstig het bij deze bekendmaking gevoegd besluit;

- benoeming van meerdere personen, allen in dienst van de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen BsGW, als onbezoldigd ambtenaar van het Waterschap Limburg en hen gelijktijdig aan te wijzen als waterschapsdeurwaarder voor de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, overeenkomstig het bij deze bekendmaking gevoegd besluit.

De besluiten liggen ook voor eenieder ter inzage in het kantoor van Waterschap Limburg te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan 99.

Roermond, 12 juli 2019

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf