Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’

Op 23 mei 2019 is namens het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied. In dit projectplan Waterwet zijn de voorgenomen inrichtingsmaatregelen opgenomen, die uitgevoerd worden binnen het grondgebied van de gemeente Aalten.Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites:http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsbladDe stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Beroep

Tegen dit projectplan kan met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, kunnen beroep instellen.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor informatie over het projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ kunt u ook terecht bij de heer R. (Ronald) Broekhuizen (projectmanager Waterschap Rijn en IJssel) (tel. 06 - 51427514). Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven