Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2019, 7496Beschikkingen | afhandelingHerstelbesluit Windpark Westerse Polder nabij Numansdorp

 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:818) een herstelbesluit genomen.

Herstelbesluit

Met het besluit wordt een gebrek hersteld in een besluit van 9 mei 2017, waarin is beslist op het bezwaar van twee omwonenden tegen de verleende (gewijzigde) water- en wegenvergunning voor de vernieuwing van windpark Westerse Polder nabij Numansdorp (dossiernummer D0033837).

Het gebrek bestond uit het niet toetsen van de vergunningaanvraag aan de regels voor nieuwbouw die zijn neergelegd in de criteria 1 tot en met 3 van Beleidsregel BL-01 Bouwwerken in en nabij waterkeringen. Ter voldoening aan de tussenuitspraak is deze toetsing alsnog uitgevoerd. De uitkomst daarvan is dat de gevraagde vergunning kan worden verleend. De verleende (gewijzigde) water- en wegenvergunning is daarom met verbetering van de motivering gehandhaafd. Het bezwaar is (alsnog) gegrond verklaard.

Inzage

Het herstelbesluit ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Het herstelbesluit kunt u ook raadplegen onder de “externe bijlagen” in de linker kolom van de publicatie op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Beroep

Het herstelbesluit maakt op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 6:19, eerste lid) van rechtswege onderdeel uit van de lopende hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Partijen in deze hogerberoepsprocedure die zich niet in het herstelbesluit kunnen vinden, hoeven daarom geen afzonderlijk beroep in te stellen.

Andere belanghebbenden kunnen tot en met 13 augustus 2019 beroep instellen tegen het herstelbesluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van het beroep heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het instellen van beroep en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Informatie over de hoogte van de griffierechten kunt u terugvinden op de website van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

 

Ridderkerk, 5 juli 2019

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

K.P.N. Schippers-Van de Velde, teamleider Juridische Advisering