Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7457Plannen | overigBekendmaking ontwerp-peilbesluit Houtrakpolder Amsterdam

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 mei 2019 het ontwerp-peilbesluit voor de Houtrakpolder vastgesteld.

Het peilbesluitgebied Houtrakpolder ligt direct ten zuiden van het Noordzeekanaal, ten westen van het Amsterdamse Havengebied en ten oosten van Zijkanaal C. In het zuiden liggen de Inlaagpolder en de Vereenigde Binnenpolder. De bodem bestaat voornamelijk uit klei. Het gebied is aan diverse ontwikkelingen onderhevig (ontwikkeling van het Atlaspark (bedrijventerrein), aanleg landmark Groene Schip). De Houtrakpolder maakt deel van de rijksbufferzone Haarlem-Amsterdam. Dit is een groene zone tussen grote stedelijke gebieden met als doel dat deze gebieden gevrijwaard blijven van verstedelijking. In de structuurvisie van de provincie Noord-Holland is vastgelegd dat er in het noorden van de Houtrakpolder geen onomkeerbare ontwikkelingen mogen plaatsvinden in verband met eventuele uitbreiding van de Amsterdamse Haven. De Houtrakpolder is een droogmakerijenlandschap dat zo goed mogelijk herkenbaar moet blijven in het landschap. Het grootste deel van de Houtrakpolder bestaat uit gras en bos. Ten westen van de snelweg A9 ligt het stedelijk gebied van Spaarndam.

Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van 12 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 en kan worden ingezien:

1. op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren;

2. vanaf 12 juli 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Vervolgens wordt het peilbesluit definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 19.018008 en onderwerp: ´zienswijze Houtrakpolder´ kan een zienswijze gestuurd worden naar:

College van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden,11 juli 2019