Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7456Plannen | overigBekendmaking ontwerp-projectplan polder Vinkeveld

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Uitvoeringsmaatregelen In Polder Vinkeveld vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat een aantal technische maatregelen uitvoeren om het watersysteem in polder Vinkeveld te verbeteren. Deze polder is gelegen tussen de kernen van Noordwijk en Katwijk in.

Op hoofdlijnen zijn de volgende maatregelen voorzien:

o het plaatsen en vervangen van stuwen;

o het verbreden en verdiepen van een watergang;

o het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;

o het aanbrengen van beschoeiing

o het realiseren van een duikerverbinding.

Het ontwerp-projectplan kan van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 worden ingezien:

 

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;

  • 2.

    vanaf 10 juli 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

 

Onder vermelding van kenmerk 19.051767 en onderwerp: ´zienswijze Uitvoeringsmaatregelen In Polder Vinkeveld´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: College van dijkgraaf en hoogheemraden, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

  

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

 

Leiden, 10 juli 2019