Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7347Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-004755 diverse werkzaamheden in de peilgebieden bij Oosterbroek en Buitenhuizen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 1 juli 2019 een vergunning verleend aan Recreatieschap Spaarnwoude) voor

a. Het hebben van 3946 m² en 7622 m² verhard oppervlak en versnelde afvoer in de peilgebieden respectievelijk bij Oosterbroek en bij Buitenhuizen;

b. Het gedempt houden van 167 m² en 24 m² overig oppervlaktewater voor het hebben van de dammen met duiker en een brug in de peilgebieden respectievelijk bij Oosterbroek en bij Buitenhuizen;

c. Het ter compensatie van de verhardingstoename en het gedempt overige oppervlaktewater graven en hebben van 795 m² en 1168 m² overig oppervlaktewater, en het extra graven en hebben van 1251 m² en 324 m² overig oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied respectievelijk in de peilgebieden bij Oosterbroek en bij Buitenhuizen.

 

Maatwerk besluit genomen voor - Het hebben van zes dammen met duiker ø 800 mm en duikerlengte van 12 meter in overige watergangen ter plaatse van de weilanden tussen de Genieweg en Hoge Land en ten noorden van de Oostbroekerweg in Velsen-Zuid.

 

De stukken liggen tot en met 12 augustus 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Schipper van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 66.

 

Leiden, 1 juli 2019