Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7337Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-011045 diverse werkzaamheden op het Schiphol Trade park in de gemeente Haarlemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 1 juli 2019 een besluit genomen aan GEMA4 zone west CV voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van vier bouwputten en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling, peilbuizen en damwanden dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het realiseren van 4 bruggen op het te ontwikkelen Schiphol Trade Park te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

 

De stukken liggen tot en met 12 augusuts 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

 

Leiden, 1 juli 2019