Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7333Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-010609 onttrekken van grondwater in de gemeente Haarlemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 1 juli 2019 een vergunning verleend aan Liander Infra N.V. voor het gedurende 7 weken onttrekken van grondwater uit de deklaag door middel van horizontale drains en verticale filters met een maximaal debiet van 30 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 14.000 m³; ten behoeve van het onttrekken van grondwater in verband met de realisatie van nieuwe 20 kV en 50 kV verbindingen in het kader van de capaciteitsuitbreiding De Hoek e.o. in de gemeente Haarlemmermeer. Deze aanvraag heeft betrekking op alle werkzaamheden welke uitgevoerd worden in tracé fase B van het project.

 

De stukken liggen tot en met 12 augustus 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

 

Leiden, 1 juli 2019