Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7332Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-001410 aanbrengen en hebben van een duiker ter plaatse van Sportlaan ter hoogte van pand nr.42 te Zevenhoven

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 1 juli 2019 een vergunning verleend aan Gemeente Nieuwkoop voor het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 500 mm met een lengte van 16,7 m ter vervanging van een bestaande duiker Ø 300 mm in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Sportlaan ter hoogte van pand nr. 42 in de kern Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop.

 

De stukken liggen tot en met 12 augustus 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer G. Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063495.

 

Leiden, 1 juli 2019