Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 7331Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-009291 het brengen van stoffen en het tijdelijk afgedamd houden van overig oppervlaktewater ter hoogte van Burmadeweg 2 in Zoeterwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 1 juli 2019 een vergunning verleend aan Wageningen University & Research. voor

-het brengen van stoffen, afkomstig van een melkinstallatie, waarbij spoelwater via een multifunctionele zuiveringssloot in gezuiverde vorm wordt geloosd in een poldersloot ter plaatse van Burmadeweg 2 te Zoeterwoude,

-het tijdelijk afgedamd houden van 360 m2 overig oppervlaktewater ten behoeve van een multifunctionele sloot ter hoogte van Burmadeweg 2 in Zoeterwoude.

 

De stukken liggen tot en met 12 augustus 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer P. van Nieuwenhuizen van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071- 3063467.

 

Leiden, 1 juli 2019