Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2019, 7201Beschikkingen | afhandelingWatervergunning WFN1906375 tijdelijk verhogen waterpeil in het gehele beheergebied van Wetterskip Fryslân

Op 25 juni 2019 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân zichzelf (Wetterskip Fryslân) een watervergunning verleend voor het tijdelijk verhogen van het waterpeil in het gehele beheergebied, uitgezonderd de Friese boezem en bebouwd gebied/industrie.

Als gevolg van de droge zomer in 2018 en de aanhoudende droogte in 2019 zijn de grondwaterstanden veelal zeer laag. Een goede grondwaterstand is van belang voor de groei van gewassen en natuur. Om een bijdrage te leveren aan de verhoging van de grondwaterstand wil Wetterskip Fryslân waar dat kan en effectief is de oppervlaktewaterpeilen hoger opzetten dan volgens de beheermarge van de geldende peilbesluiten mogelijk is. Hiermee kan gevallen neerslag langer worden vastgehouden en krijgt het oppervlaktewater meer kans in de grond te infiltreren in de percelen waardoor de grondwateraanvulling wordt gestimuleerd. Uitgangspunt is dat het peil tot maximaal 40 cm onder het maaiveld van het laagste perceel van een peilvak wordt verhoogd. De vergunning geldt vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.

De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 1 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via tel. 058 2922222 worden ingezien in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden.

Bezwaar

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op telefonische afspraak, tel. 058 2922222.

Informatie

Voor nadere informatie over deze watervergunning of het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u ons algemene nummer bellen (058-2922222) en vragen naar mevrouw G. Vrielink (vragen over watervergunning) of mevrouw R.P. Doting (vragen over bezwaar/beroep of een voorlopige voorziening).