Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’

Op 18 juni 2019 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Beheerplan Natura 2000 zijn onder regie van provincie Gelderland – in nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en de gemeente Winterswijk – maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen zijn erop gericht het Natura 2000-gebied Korenburgerveen te behouden, te herstellen en uit te breiden. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

 

  • 1.

    gedeeltelijk dempen van de Schaarsbeek;

  • 2.

    dempen van de Parallelsloot en

  • 3.

    beëindigen onderbemaling.

 

Het projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’ en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Op het ontwerp-projectplan zijn twee zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend en degenen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000- gebied Korenburgerveen Winterswijk’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0314-369618 of e-mail s.klarenbeek@wrij.nl

Naar boven