Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’

Op 18 juni 2019 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Beheerplan Natura 2000 zijn onder regie van provincie Gelderland – in nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en de gemeente Winterswijk – maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen zijn erop gericht het Natura 2000-gebied Wooldse Veen te behouden, te herstellen en te versterken. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

  • 1.

    sterk verondiepen van een deel van de Wooldse Waterleiding en

  • 2.

    vernatting van enkele percelen ten noorden van de Kuipersweg.

Het projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Op het ontwerp-projectplan is een zienswijze ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, kunnen beroep instellen.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek Msc. telefoonnummer 0314-369618. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven