Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-omgevingsvergunningen, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Beesel

Onderwerp

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat:

 •  

- Op 11 juni 2019 het projectplan ‘Dijkverbetering Beesel’ in ontwerp is vastgesteld.Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen in de gemeente Beesel). De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde traject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.  Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

- Op 11 juni 2019 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering te Beesel in ontwerp is vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan  leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger Waterschap Limburg 2019.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

 

- op 24 mei 2019 de ontwerp-omgevingsvergunning kappen en op 27 mei 2019 de ontwerp-omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel is vastgesteld;

- op 13 maart 2019 het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg bij Gedeputeerde Staten een m.e.r. beoordelingsnotitie heeft ingediend voor het project “Dijkverbetering Beesel”, dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld.

 

Procedure

Het projectplan en de omgevingsvergunningen doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Inzage

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen, de ontwerp- leggerwijziging, het m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019:

 • -

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, tijdens kantooruren;

 • -

  in het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver, op de aldaar gebruikelijke wijze;

 • -

  ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren. 

  Deze ontwerp-besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (klik op Provinciaal Blad) en op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

   

  Hoe kunt u reageren?

   

  Ontwerp-projectplan en ontwerp-uitvoeringsbesluiten

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-projectplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage zijn gelegd, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunningen naar voren brengen.

   

  Ontwerp-leggerwijzigingsbesluit

  Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de leggerwijziging naar voren brengen.

   

  Tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit dat samenhangt met een projectplan kunnen enkel zienswijzen worden ingediend tegen gewijzigde beschermingszones voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Een eventuele zienswijze over de gewijzigde kernzone dient kenbaar gemaakt te worden tegen het ontwerp-projectplan.

   

  M.e.r. beoordelingsbesluit

  Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en uitvoeringsbesluiten) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

     

  Indienen zienswijzen

  Zienswijzen over het ontwerp-projectplan en/of ontwerp-omgevingsvergunningen en/of ontwerp-leggerwijziging moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen.

   

  Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan,  tel. (043) 389 7452 of de heer M. Brauers,

  tel. (043) 389 7242.

   

  Wat gebeurt er daarna?

   

  De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de besluiten. In een nota van beantwoording wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

   

  Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht. Wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep instellen. Dit geldt onder andere voor wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

   

  Heeft u nog vragen?

   

  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

  de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

  de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

   

 

Naar boven