Besluit ter inzage voor wijziging voorschrift vergunning grondwateronttrekking Gasunie en Vitens t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Gasunie en Vitens moeten hiertoe te Duiven en Zevenaar drie aardgastransportleidingen en een drinkwatertransportleiding verleggen. Voor het verleggen van deze leidingen is een bronbemaling nodig. Waterschap Rijn en IJssel heeft voor deze bronbemaling op 31 juli 2018 een watervergunning verleend. Deze vergunning is gepubliceerd in Waterschapsblad 2018, nr. 7742 en kan daar worden ingezien. De bij de vergunning behorende Milieueffectrapportage en de onderliggende stukken zijn op 29 maart en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060).  

Na het verlenen van de bovengenoemde vergunning is echter de uitgangssituatie voor deze bronbemaling gewijzigd. Aan de vergunning zijn via het Technisch bemalingsplan actiewaarden (lees: grondwaterstanden) verbonden om schade voor de omgeving te voorkomen. Door de droge zomer en najaar van 2018 zijn deze actiewaarden niet meer actueel. Gasunie en Vitens hebben daarom een verzoek ingediend tot wijziging van deze actiewaarden. Daarnaast willen Gasunie en Vitens zowel de uitvoeringsperiode als werkwijzen voor het verwijderen van de leidingen wijzigen. Door de nieuwe werkwijze wordt het waterbezwaar met 75% verminderd ten opzichte van de nu vergunde uitvoering. Hierdoor worden de gevolgen van de bronbemaling voor de omgeving beperkt.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 4 juni 2019 ingestemd met de gevraagde wijziging van de vergunning. Deze advertentie heeft betrekking op dit besluit.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de vergunning is op 20 maart 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad (2019, nr. 3046). Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het definitieve besluit gewijzigd vastgesteld. Deze wijziging betreft een actualisatie van het aan de vergunning verbonden Technisch bemalingsplan, met verbeterde actiewaarden.

Terinzagelegging

Ons definitieve besluit ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage vanaf 13 juni 2019:

  • 1.

    Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem.

  • 2.

    In het Waterschapsblad, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen).

 

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk 7 van ons besluit.

 

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314-369783. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons waterschap terecht via info@wrij.nl

 

 

Naar boven