Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 6501Overige overheidsinformatieTer inzage: ontwerpverkeersbesluit wijzigen voorrangssituatie en deels opheffen vrijliggend fietspad aansluiting van Franse Kade en Opweg / Bovenberg te Bergambacht en Schoonhoven (gemeente Krimpenerwaard)

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard maken bekend dat de teamleider Operationeel Beheer en Uitvoering namens hen op 6 juni 2019 heeft vastgesteld het ontwerpverkeersbesluit ‘wijzigen voorrangssituatie en deels opheffen vrijliggend fietspad aansluiting van Franse Kade en Opweg / Bovenberg te Bergambacht en Schoonhoven (gemeente Krimpenerwaard)’.

Ter verbetering van de (fiets) verkeersveiligheid en de eenduidigheid van inrichting – conform het beleidskader - is het gewenst om op de aansluiting Franse Kade met de Opweg en Bovenberg de bestaande voorrangssituatie op te heffen en de aansluiting van genoemde wegen zodanig in te richten dat er sprake is van wegen van gelijke orde waarbij de verkeersdeelnemer het uitgangspunt van “rechts heeft voorrang” dient te volgen. Op de Franse Kade wordt nabij de kruising een deelstreep toegepast om het verkeer te sturen en het ‘afsnijden’ van de bocht te voorkomen. Daarnaast wordt het vrijliggend fietspad ter hoogte van de kruising opgeheven en worden de fietsers binnen de 60 km-zone op de rijbaan gepositioneerd, dit is toegestaan bij erftoegangswegen type I. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld en worden onveilige situaties voor overstekende fietsers door ongewone verkeersbewegingen voorkomen.

Inzien van de stukken 

Het ontwerpbesluit ligt in de periode van 12 juni tot en met 23 juli 2019 ter inzage in het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende tekening zijn ook als bijlagen bij deze bekendmaking opgenomen.

Inspraakprocedure

Tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoog­heemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Wilt u uw zienswijze mondeling geven, dan kunt u een afspraak maken via ons team klanteninformatie op telefoonnummer 010 45 37 356. Van uw mondelinge zienswijze wordt dan een verslag gemaakt.

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de nota van beantwoording zienswijzen die na afloop van de inspraaktermijn wordt opgesteld, dan verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval anonimiseren wij uw zienswijze.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via e-mail info@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 - 45 37 200.