Bekendmaking besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Watersystemen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in vergadering van 15-01-2019 ten behoeve van de actualisatie van de Legger Watersystemen het besluit tot het vaststellen van de wijzigingen in de Legger Watersystemen vastgesteld.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen vastgesteld. Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden, kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Watersystemen geactualiseerd

De Legger Watersystemen is vastgesteld op 30 januari 2018. Sinds die tijd zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine geometrische wijzigingen. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers heeft gedurende zes weken na de dag van het bekendmaken (digitaal) ter inzage gelegen. Eenieder is in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Daarmee is de legger ten opzichte van het ontwerpbesluit thans ongewijzigd vastgesteld.

U kunt de geactualiseerde legger gedurende openingstijden van het kantoor digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt voor het inzien van de legger een afspraak maken met de unit waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Aanvullend kan de geactualiseerde legger via de website van het Waterschap Rijn en IJssel in worden gezien via https://www.wrij.nl/thema/actueel/actualisatie-legger

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep kan worden ingesteld door degene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit van het college tot het vaststellen van de geactualiseerde legger van d.d. 9 oktober 2017 en degenen die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend.

Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

 

Naar boven