Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 6325Beschikkingen | afhandelingWeerselo, lozen afvalwater

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Vitens N.V. te Zwolle voor het lozen van afvalwater afkomstig van Productiebedrijf Weerselo, gelegen aan de Diepemorsweg 8 te Weerselo, te wijzigen.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo en onder vermelding van Z-1819362.

 Beroep

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken na bekendmaking van de vergunning aan de vergunninghouder een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10076, 8000 GB te Zwolle. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 3 juni 2019