Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 6315Beschikkingen | afhandelingHengelo, aanbrengen damwanden, aanleggen leidingen en tijdelijk aansluiten duiker waterloop WL00659

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. te Hengelo voor:

  • 1.

    h

  • 2.

    het aanleggen van een 3-tal leidingen middels open ontgraving en

  • 3.

    het tijdelijk aansluiten van een duiker op waterloop WL00659 om de waterafvoer te garanderen.

 

De werken worden uitgevoerd ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie H, nummers 334, 334, 617 en 618.

  

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1922824.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 3 juni 2019