Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 6291Overige overheidsinformatieRECTIFICATIE Start inspraak ontwerp-wijzigingsbesluit (4e wijziging) Kostentoedelings-verordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het ontwerp van de 4e wijziging van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ter inzage ligt voor inspraak.

De rectificatie betreft foutieve jaartallen in kopjes van tabellen in de bijlage van de vorige bekendmaking.

Toelichting

Op grond van artikel 120 van de Waterschapswet legt het algemeen bestuur ten behoeve van de watersysteemheffing in de kostentoedelingsverordening vast welk kostendeel is opgenomen voor elk van de categorieën heffingplichtigen voor deze heffing, te weten: ingezetenen, eigenaren ongebouwde onroerende zaken (niet zijnde natuurterreinen), eigenaren natuurterreinen en eigenaren gebouwde onroerende zaken. In het voorliggende ontwerp-besluit worden de kostenaandelen van de categorie ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ gewijzigd in respectievelijk 41,0% (nu nog 39,0%), 8,0% (nu nog 9,9%) en 50,9% (nu nog 51,0%). De categorie ‘natuurterreinen’ houdt hetzelfde kostenaandeel van 0,1%. De gewijzigde percentages vloeien voort uit een actualisatie van het inwonertal per km2, de waardegegevens en de oppervlakten.

Stukken inzien 

Van 5 juni tot en met 17 juli 2019 kunt u het ontwerp-wijzigingsbesluit inzien. Dit kan via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen. Bent u daartoe niet in staat dan kun u het ontwerp inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur.

Zienswijze

Als u een zienswijze (bedenking) wilt geven op het ontwerp-wijzigingsbesluit, dan kunt u die uiterlijk op 11 juli 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten, of per email naar post@hdsr.nl. Wilt u de zienswijze liever mondeling indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, die uiterlijk op 11 juli plaats moet vinden. Neem in dat geval tijdig contact op met de heer E. Lodder of de heer C.J. Vos van het waterschap, telefoon nummer (030) 63 45 700. De ingediende zienswijzen – en de ontwerp-beantwoording ervan - worden samen met het voorstel tot vaststelling van het wijzigingsbesluit ter behandeling voorgelegd aan het algemeen bestuur. De indieners van een zienswijze worden hiervan op hoogte gebracht.

Goedkeuring door Gedeputeerde Staten 

Het door het algemeen bestuur vastgestelde wijzigingsbesluit moet op grond van artikel 120, vijfde lid, van de Waterschapswet worden goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Daartoe ontvangt dit college het wijzigingsbesluit, de ingediende zienswijzen en de beantwoording daarvan. Tegen een dergelijk goedkeuringsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heren E. Lodder of C.J. Vos van het waterschap, tel.nr. (030) 634 57 00.

 

Houten, 5 juni 2019