Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 6279Beschikkingen | afhandelingPubicatie watervergunning 2019-008831 onttrekken van grondwater ter plaatse van Verlengde Wittelaan 25 te Wassenaar

BEKENDMAKING WATERVERGUNNING 2019-008831 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 28 mei 2019 een vergunning verleend aan Voorham Bronbemaling BV voor het gedurende een periode van maximaal zes weken onttrekken van grondwater uit de deklaag door middel van verticale filters met een debiet van maximaal 14 m3 per uur en een maximaal waterbezwaar van 14.112 m3 ter plaatse van Verlengde Wittelaan 25 te Wassenaar.

 

De stukken liggen tot en met 9 juli 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 28 mei 2019