Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 6278Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning V66421 diverse werkzaamheden ter plaatse van Anthoni van Leeuwenhoekkade ter hoogte van huisnummers 36-37 in Voorschoten

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 28 mei 2019 een watervergunning verleend aan Gemeente Voorschoten voor

a. het dempen van 21 m² overig polderwater;

b. het verleggen van 70 m boezemwaterkering;

c. het graven en hebben van 1.121 m² boezemwater,

een en ander langs de Anthoni van Leeuwenhoekkade ter hoogte van de huisnummers 36-37 in Voorschoten.

 

Maatwerk besluit genomen voor het aanbrengen en hebben van steigers met vlonder in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering, een en ander langs de Anthoni van Leeuwenhoekkade ter hoogte van de huisnummers 36-37 in Voorschoten.

 

De stukken liggen tot en met 9 juli 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met de heer P. Bij de Vaate telefoon 071-3063471.

 

Leiden, 28 mei 2019