Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2019, 6110Overige overheidsinformatieOntwerpprojectplan Spoortippe en Punthorst

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst in ontwerp is vastgesteld op 21 mei 2019, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding:

De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfunctie van het water. Deze verantwoordelijkheid en missie staan opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De stroomgebieden Spoortippe en Punthorst maken onderdeel uit van de landinrichting Staphorst. Binnen de verkaveling ontstond de mogelijkheid om knelpunten in de waterhuishouding aan te pakken. Deze knelpunten worden veroorzaakt door een sterk verouderd en krap watersysteem. De watergangen zijn smal en de oevers hebben steile taluds. Lichte begroeiing van deze oevers belemmert al een goede waterafvoer, waardoor er lokaal wateroverlast ontstaat en er acuut ingegrepen moet worden om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast zorgen de steile taluds ervoor dat de watergangen lastig te onderhouden zijn. Naast knelpunten in natte situaties, is het watersysteem in Spoortippe ook gevoelig voor droogte. Door variatie in maaiveldhoogte kan water moeilijk in het peilvak worden vastgehouden.

Uit de laatste NBW-toetsing blijkt dat het gebied voldoet aan de gestelde normen voor wateroverlast. Wel kan er wateroverlast ontstaan in de Beentjesgraven wanneer er vanuit het aangrenzende stroomgebied Stouwe niet op de Vecht kan worden afgevoerd.

Locatie:

Het projectgebied is op te delen in twee deelgebieden. Ten noordoosten van Staphorst wordt 16 kilometer watergang heringericht, dit is het gebied Spoortippe. Punthorst, het tweede deelgebied, ligt ten zuidoosten van Staphorst. Hier wordt 2,5 kilometer watergang aangepakt en ligt ook de waterberging van 4 hectare voor de Beentjesgraven. Beide delen liggen binnen de ‘blokgrens’ van de landinrichting Staphorst.

Plan:

Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden die binnen het project worden uitgevoerd. De opgave bestaat uit het verbreden van 18,5 km watergang om het doorstroomprofiel te vergroten, zodat begroeiing minder stel voor verstopping zorgt. Daarnaast worden er acht overlaten/stuwtjes geplaatst om de regen die valt in droge perioden langer vast te kunnen houden en hiermee het grondwater te kunnen aanvullen. Ook wordt er een waterberging van 4 hectare aangelegd om water te kunnen opvangen uit het stroomgebied van de Stouwe. Tot slot worden er een aantal duikers aangepast.

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan digitaal worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/spoortippe-punthorst/ en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 28 juni 2019 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager de heer D. Hommes, telefoon 06 30389089. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met de heer D. Hommes.

 

Zwolle, 31 mei 2019