Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2019, 6107Overige overheidsinformatieOntwerpprojectplan Vledders en Leijerhooilanden

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Vledders en Leijerhooilanden in ontwerp is vastgesteld op 21 mei 2019, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding:

De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfunctie van het water. Deze verantwoordelijkheid en missie staan opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden is door de provincie aangewezen voor de realisatie van natuur. De benodigde gronden hiervoor zijn in eigendom van Landschap Overijssel of worden in het kader van de landinrichting Staphorst vrij geruild. De huidige landbouwkundige ontwatering voldoet echter niet voor de beoogde natuurdoeltypen. Daarom is in 2013 door Landschap Overijssel het verzoek gedaan om voor deze functiewijziging een GGOR- proces te starten. Dat is in de basis de aanleiding voor het project.

Locatie:

Het projectgebied Vledders en Leijerhooilanden ligt ten zuidwesten van IJhorst. Het gebied is circa 260 hectare groot. Aan de westzijde van het gebied ligt de boswachterij Staphorst, aan de oostzijde de Witte Bergen. Het gebied vormt een zijdal van de Reest. Via de landinrichting Staphorst is met grondruil en -verwerving een groot deel van De Vledders en Leijerhooilanden vrijgemaakt waardoor een aaneengesloten natuurgebied met voornamelijk graslanden is ontstaan.

Plan:

Het project Vledders en Leijerhooilanden wordt uitgevoerd om de doelen voor GGOR, ZON en IBOOM te realiseren. Belangrijkste maatregelen zijn het verondiepen van de Streitenvaart en het realiseren van een stuw in de Streitenvaart om het peil in een deel van het projectgebied te verhogen. Om de huidige waterbergingsfunctie te behouden wordt de fosfaatrijke toplaag op aanliggende percelen afgeplagd en tegelijk is dit nodig voor de beoogde natuurdoeltypen. Met het opzetten van het peil biedt het project een uitgelezen kans om ZON doelen te realiseren. Voor het borgen van de afwatering van de agrarische percelen en woningen wordt in het westelijk deel een nieuwe watergang gegraven die aansluit op de Streitenvaart. Het gemaal Vledders wordt vervangen vanwege het bereiken van de eindlevensduur. Met de inrichtingsmaatregelen voor dit gebied is tegelijk een optimalisatie doorgevoerd voor de afwatering van het landbouwgebied Mesu richting gemaal Vledders.

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan digitaal worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/vledders/ en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 28 juni 2019 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager de heer D. Hommes, telefoon 06 30389089. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met de heer D. Hommes.

 

Zwolle, 31 mei 2019