Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 6101Plannen | overigVaststelling projectplan ‘Aanleg vispassage Wittemermolen' in de gemeente Gulpen-Wittem met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 30 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan ‘Aanleg vispassage Wittemermolen’ vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpasssing van de Legger Waterschap Limburg 2019. Bij besluit van diezelfde datum is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Waterschap Limburg streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De huidige situatie rond de Wittemermolen voldoet niet aan de eisen voor een duurzaam watersysteem omdat de drempel in de Selzerbeek een barrière is voor vismigratie. De Wittemermolen, eigendom van Stichting Limburgs Landschap, wordt gevoed met water afkomstig uit de afslagtak Selzerbeek. Bovenstrooms Partij wordt door middel van een verdeelwerk in de Selzerbeek water in de Afslagtak Selzerbeek ingelaten. Door de aanwezigheid van een kunstmatige drempel is geen visoptrek mogelijk. Ook is tijdens het stuwen van water, ten behoeve van het inlaten van water naar de Wittemermolen, geen visoptrek mogelijk. De Selzerbeek heeft de status natuurbeek. Een natuurbeek dient vrij optrekbaar voor vis te zijn. Door het aanleggen van een vistrap wordt voldaan aan de doelen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van het project ‘Aanleg vispassage Wittemermolen’ is het opheffen van dit vismigratieknelpunt in de Selzerbeek ter hoogte van het buurtschap Partij in de gemeente Gulpen-Wittem. Het knelpunt wordt opgelost door de aanleg van een vispassage in de Selzerbeek.

Ontwerpbesluiten

Een ontwerp projectplan met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 01 februari 2019 tot en met 15 maart 2019 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. De beide besluiten zijn ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 31 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer. Desgewenst kan een mondeling toelichting op de genomen besluiten worden gegeven.

Beroep

Gedurende voornoemde termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of tegen het besluit tot wijziging van de legger beroep in te stellen bij de rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van het projectplan en/of het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het beroep, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Marcel Rouwette via telefoonnummer 06 53 35 74 18 of per email: m.rouwette@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf