Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 6094Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-003086 aanbrengen en hebben van een duiker en het graven van overig oppervlaktewater nabij Leenderbos en de IJweg in Hoofddorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 27 mei 2019 een vergunning verleend aan Gemeente Haarlemmermeer voor

a. Het aanbrengen en hebben van een duiker ø 800 mm van 4 meter lengte en het daarmee verlengen van een bestaande duiker ø 800 mm tot 25 m lengte in de kernzone van een overige watergang voor de verbreding van de verkeerskruising nabij Henri Didonweg 2 in Hoofddorp;

b. Het ter compensatie van de demping en verhardingstoename graven en hebben van 105 m² overig oppervlaktewater in een kwetsbaar kwelgebied van de Haarlemmermeer nabij Leenderbos en de IJweg in Hoofddorp.

 

De stukken liggen tot en met 8 juli 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Schipper van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 66.

 

Leiden, 27 mei 2019