Ter inzage: Ontwerpvergunning Waterwet 

Ten behoeve van de lozing van GMB BioEnergie Zutphen BV te Zutphen is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van het Waterschap Rijn en IJssel ingevolge de verordening van Waterschap Rijn en IJssel.

De daartoe ingediende aanvraag betreft de volgende vergunning plichtige activiteiten:

 

Het uitbreiden van de capaciteit voor de verwerking van natslib (uitbreiding van de ontwatering) van 292.000 ton/jaar naar 400.000 ton/jaar.

 

Het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 31 mei 2019 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Tevens liggen de stukken gedurende de genoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de omgevingsdienst Nijmegen, Tweede Walstraat 14 te Nijmegen.

Zienswijze 

Gedurende deze periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerp vergunning kenbaar maken bij de omgevingsdienst in Nijmegen, Postbus 1603,6501 BP Nijmegen.

Bij het indienen van een zienswijze, dient het zaaknummer van de ontwerp vergunning vermeld te worden, WRIJVERG-2-82509.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met E. Hageman (T. 024-751 7707) van de omgevingsdienst Nijmegen of met mevrouw J. van Dijk (T.0314-369750) van Waterschap Rijn en IJssel. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Naar boven