Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 6030Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-005491 permanente grondwaterontrekking ter plaatse van de Robijnlaan 12 in Hoofddorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 mei 2019 een vergunning verleend aan Loogman Carwash BV voor een permanente onttrekking waarbij grondwater wordt onttrokken op tot op een diepte van 37 m minus maaiveld met een filterstelling van 35 m tot en met 40 m minus NAP in eerste watervoerende pakket, met een debiet van maximaal 10 m³ per uur en 40.000 m³ per jaar, ter plaatse van de Robijnlaan 12 in Hoofddorp.

 

Maatwerk besluit genomen voor het uitvoeren van een ontgraving / boring tot op een diepte van 32 tot en met 37 m minus maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van van de Robijnlaan 12 in Hoofddorp.

 

De stukken liggen tot en met 4 juli 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer C. Strikker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 54.

 

Leiden, 23 mei 2019 2