Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 6021Overige overheidsinformatieVaststelling raamwaterplan en peilbesluit De Tol (2019)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 20 februari 2019 door het algemeen bestuur van het waterschap het raamwaterplan en het peilbesluit De Tol 2019 zijn vastgesteld.

In het raamwaterplan geeft het waterschap aan welke kaders en oplossingsrichtingen zijn voorzien om het watersysteem te verbeteren, het risico op wateroverlast te verminderen en om de waterkwaliteit te verbeteren.

In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap voor het dorp Kockengen en de polders Portengen, Laag-Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Otterspoorbroek en bedrijventerrein Keulschevaart hanteert.

Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap een drietal zienswijzen ingediend. De inspraakreacties zijn opgenomen in een inspraakrapport en hebben niet geleid tot wijziging van het raamwaterplan en het peilbesluit. Wel is op basis van één zienswijze de figuur in de toelichting van het peilbesluit ge-update.

Stukken inzien

U kunt het besluit van 29 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 inzien op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-raamwaterplan of -raamwaterplan, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd raamwaterplan en peilbesluit treden in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.

Informatie

Meer informatie over het peilbesluit en raamwaterplan De Tol staat op de site van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/kockengen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met de projectleider Marije van Bergen; tel. (030) 209 71 45, e-mail marije.van.bergen@hdrs.nl