Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 6019VerordeningenIntrekking peilbesluit De Tol 2007

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 december 2018 met nummer DM# 1463592;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

 

Besluit:

 

Onder intrekking van peilbesluit de Tol 2007 d.d. 12-12-2007, het peilbesluit De Tol 2019 vast te stellen zoals gelijktijdig wordt gepubliceerd.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari 2019.

P.J.M. Poelmann, Voorzitter

J. Goedhart, Secretaris