Wijziging Verordening voor de Rekenkamercommissie

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 januari 2019 met DM nr 1480980;

BESLUIT:

De Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016 te wijzigen als volgt:

 

 • I.

  Artikel 2, sub f en sub g, komen te vervallen en aan voormeld artikel wordt een nieuw sub f toegevoegd, luidende:

  “f. Begeleidingscommissie: de commissie die voor beide algemeen besturen als intermediair optreedt in de richting van de rekenkamercommissie”

   

 • II.

  Artikel 8, leden 1 en 2, worden gewijzigd en komen aldus te luiden:

  “1. De algemeen besturen stellen een begeleidingscommissie in die de onafhankelijkheid van het functioneren van de commissie waarborgt., de functionele werkgeversrol vervult en gesprekspartner is van de rekenkamercommissie namens het algemeen bestuur.

  2. De begeleidingscommissie bestaat uit vier leden, te weten twee leden afkomstig uit elk algemeen bestuur.”

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari2019.

Voorzitter P.J.M. Poelmann

Secretaris J. Goedhart

Naar boven