Hoogheemraadschap van Delfland – Definitief besluit leggerwijziging – o.a. Hoogstraat, Schiedam

 

Ibabs dossiernr 1348

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen de Legger Binnenwaterkering, Landscheiding te wijzigen op de locatie van de huidige Binnenwaterkering. Dit als gevolg van de op 16 november 2017 door de Verenigde Vergadering vastgestelde nieuwe waterstaatkundige functies voor de Delflandse Binnenwaterkeringen (ibabs dossiernr 269).

 

Concreet houdt het VV-besluit in dat tracés van de Binnenwaterkeringen als waterkering zijn komen te vervallen. Deze strekkingen hebben hun functie als peilscheiding behouden. Daarnaast hebben andere tracés de functie polderkade gekregen. Een tweetal Binnenwaterkeringen, compartimenteringskeringen, zijn door de Provincie aangewezen als regionale waterkering en genormeerd. De genoemde wijzigingen tot polderkade en regionale kering dienen juridisch te worden vastgelegd in de Legger Regionale Waterkeringen en Legger Polderkaden. Tevens is als gevolg van dit besluit een partiële wijziging van de Legger Binnenwaterkering, Landscheidingen vereist.

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 15 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is ongewijzigd vastgesteld.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit.

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal het beroep-en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

 

Naar boven