Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 5620VerordeningenIntrekking peilbesluit Lange Weide 2003

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 19 december 2018 met nummer DM1440467;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het

beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

BESLUIT:

Onder intrekking van peilbesluit Lange Weide 2003 d.d. 19-02-2003, het peilbesluit Lange Weide 2018 vast te stellen zoals gelijktijdig wordt gepubliceerd.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2018.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

J. Goedhart, secretaris