Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 5618Overige besluiten van algemene strekkingPeilbesluit Lange Weide 2018

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 19 december 2018 met nummer DM1440467;

 

overwegende dat:

 

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het

beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

 

BESLUIT:

Onder intrekking van peilbesluit Lange Weide 2003 d.d. 19-02-2003, het peilbesluit Lange Weide 2018 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Peilbesluitkaart Lange Weide 2018’ (DM 1409028).

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  In de peilgebieden genoemd in tabel 1 wordt een vast peil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

Tabel 1 Overzicht peilgebieden met vast peil.

Nummer peilgebied

Vast waterpeil (m t.o.v. NAP)

LWE_005

-2,05

LWE_007

-1,87

LWE_008

-2,34

LWE_009

-2,3

LWE_010

-2,32

LWE_011

-2,23

 

 • 2.

  In de peilgebieden genoemd in tabel 2 wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

Tabel 2. Overzicht peilgebieden met een zomer- en winter peilbeheer

Nummer peilgebied 

Waterpeil (m t.o.v. NAP)

 

zomerpeil

winterpeil

LWE_001

-1,85

-1,90

LWE_006

-2,08

-2,13

 •  

 • 3.

  In de peilgebieden genoemd in tabel 3 wordt een dynamisch peil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

Tabel 3. Overzicht peilgebied met dynamisch peilbeheer

Nummer peilgebied 

Waterpeil (m t.o.v. NAP)

 

bovenpeil

onderpeil

LWE_004

-2,34

-2,60

 •  

 • 4.

  In de peilgebieden genoemd in tabel 4 wordt een flexibel peil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

Tabel 4. Overzicht peilgebieden met flexibel peilbeheer

Nummer peilgebied 

Waterpeil (m t.o.v. NAP)

 

bovenpeil

onderpeil

LWE_002

-2,18

-2,33

LWE_003

-2,20

-2,40

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  In de peilgebieden uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden, plaatsvinden in de maand oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de maand april.

 • 3.

  In het peilgebied uit tabel 3 wordt dynamisch peilbeheer gevoerd. Bij deze vorm van peilbeheer kan het waterpeil dynamisch in de tijd fluctueren binnen een van tevoren vastgestelde boven- en ondergrens. Afhankelijk van de grondwaterstand en de weersomstandigheden wordt het oppervlaktewaterpeil ingesteld op of tussen de boven- en ondergrens.

 • 4.

  In de peilgebieden uit tabel 4 wordt flexibel peilbeheer gevoerd. Bij deze vorm van peilbeheer kan het waterpeil vrij kan fluctueren binnen een vooraf vastgestelde boven en ondergrens. Onder invloed van neerslag, verdamping, kwel en wegzijging fluctueert het peil binnen deze marges. Het water wordt afgevoerd wanneer het waterpeil de bovengrens overschrijdt. Het waterschap laat water in, wanneer het waterpeil zakt tot onder de ondergrens.

 • 5.

  Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • in droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • in natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 6.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

 • 2.

  In uitzondering op het eerste lid wordt het peil in peilgebieden LWE_002 en LWE_003 ingesteld als de waterhuishoudkundige inrichting hiervoor gereed is.

Artikel 6 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Lange Weide 2018”.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2018.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

J. Goedhart, secretaris