Projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 23 april 2019 het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het project ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’.

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Waterschap Rijn en IJssel aan het visoptrekbaar maken van de gehele Schipbeek-Buurserbeek. Dit houdt in dat vissen over de gehele lengte van de Schipbeek kunnen zwemmen zonder obstakels tegen te komen waar de vissen niet kunnen passeren. Stuw Nieuwe Sluis, gelegen aan de N824 van Neede naar Diepenheim, is het laatste resterende obstakel en wordt nu aangepakt. Het project omvat naast de aanleg van de vispassage de automatisering van de stuw Nieuwe Sluis.

Inzage

Het projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ is te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Beroep

Tegen de vaststelling van het projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze tegen het (de) ontwerpbesluit(en) naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het (de) ontwerpbesluit(en) geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ kunt u terecht bij de projectleider ing. C.A.T. Egging (tel. 0314 – 369646).

 

Naar boven