Wijziging Regeling voor de commissie Rekenkamer

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel,

gelet op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 23 april 2019,

mede gelet op artikel 56 Waterschapswet, artikel 77 en 78 Waterschapswet en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Regeling voor de commissie Rekenkamer, vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 18 december 2012:

ARTIKEL I

Artikel 4, lid 1 van de Regeling voor de commissie Rekenkamer komt te luiden als volgt:

De voorzitter en secretaris van de commissie ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de commissie verrichten. Deze vergoeding wordt door het algemeen bestuur vastgesteld.

ATIKEL II

De wijziging als bedoeld in artikel I treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 28 maart 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 mei 2019.

 

de dijkgraaf,

drs. H.Th.M. Pieper

 

de secretaris-directeur,

drs. C. Roos

 

Naar boven