Wijziging Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel,

 

gelet op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 23 april 2019

 

mede gelet op artikel 56 Waterschapswet, artikel 77 en 78 Waterschapswet, artikel 66 van het Reglement van orde algemeen bestuur 2016, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017, vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 12 september 2017:

ARTIKEL I

Artikel 5 lid 2 van de Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017 komt te luiden als volgt:

 

Het algemeen bestuur stelt de hoogte van de vergoeding vast.

ARTIKEL II

De wijziging als bedoeld in artikel I treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 28 maart 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 mei 2019.

de dijkgraaf,

de secretaris,

Naar boven