Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 5544Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling projectplan Waterwet “Nieuwbouw loods en terreininrichting RWZI Geldermalsen” Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het projectplan “Nieuwbouw loods en terreininrichting RWZI Geldermalsen” vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

 • -

  artikel 5.4 van de Waterwet;

 • -

  de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

   

Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft het projectplan ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Inhoud projectplan “ Nieuwbouw loods en terreininrichting RWZI Geldermalsen”

Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Rivierenland in Geldermalsen, wordt een opslagloods gerealiseerd met bijbehorende benodigde erfverharding.

Voor de uitgebreide inhoud van het projectplan met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Projectplan met bijlagen ter inzage

Het projectplan met bijlagen ligt van vrijdag 17 mei 2019 tot en met donderdag 27 juni 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het projectplan en bijlagen zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • -

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren of eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontwerp-projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Blokland, van de afdeling Muskusratten Beheer, Rayon Hollandse Delta, bereikbaar onder telefoonnummer 06 22 29 09 93 of e.blokland@wsrl.nl.