Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 5541Overige besluiten van algemene strekkingVergaderingen Algemeen Bestuur en bestuurlijke commissies Waterschap Rivierenland

Het Algemeen Bestuur (AB) van het waterschap komt minimaal vijf keer per jaar samen, vergadert en neemt besluiten over onder meer de begroting en zaken zoals de bouw van gemalen, dijkversterkingen en waterpeilen. De eerstvolgende reguliere vergadering van het AB is op vrijdag 21 juni 2019, aanvang 11.00 uur, in het kantoor van Waterschap Rivierenland, Blomboogerd 1 te Tiel. 

U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Het is mogelijk tijdens de vergadering het woord te voeren over één of meer agendapunten. Een verzoek daarvoor kunt u uiterlijk een half uur voor het begin van de vergadering bij de waarnemend dijkgraaf indienen. De agenda met de vergaderstukken vindt u, één week voor de vergadering, op onze website. De stukken liggen ook voor iedereen ter inzage op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel.

 

Algemeen Bestuur, vrijdag 21 juni 2019, aanvang 11.00 uur, kantoor waterschap, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, Rivierenlandzaal. 

 

Op de agenda staat onder meer:

 • -

  Jaarverslag en jaarrekening 2018

 • -

  Herziening peilbesluiten Lek en Linge en Tielerwaard

 • -

  Aanstelling nieuw commissielid voor de gezamenlijke adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta

 • -

  Actualisatie van Regeling Financieel beheer en Regeling Budgetbeheer

 • -

  Voorjaarsnota 2019

 • -

  Hoogwaterbeschermingsprogramma

 • -

  Verkenning Watersysteemmaatregelen Alblasserwaard: keuze 1 of 2 boezemgemalen

   

Voordat het Algemeen Bestuur vergadert over deze onderwerpen krijgen de commissies de voorstellen ter advisering voorgelegd. Daarnaast kunnen in de commissievergaderingen ook andere onderwerpen aan de orde komen. Ook deze commissievergaderingen kunt u desgewenst bijwonen, terwijl het ook mogelijk is om tijdens de vergadering het woord te voeren over één of meer agendapunten. Een verzoek daartoe kunt u voor het begin van de vergadering bij de voorzitter indienen.

De agenda voor de commissievergaderingen, met de vergaderstukken, vindt u, één week voor de betreffende commissievergadering, op onze website. De stukken liggen ook voor iedereen ter inzage op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel.

 

Commissievergaderingen 

 

Watersysteem, maandag 27 mei 2019, aanvang 15.30 uur, in Projectruimte 1D

 • -

  Jaarverslag en Jaarrekening 2018

 • -

  1e Bestuursrapportage 2019

 • -

  Voorjaarsnota 2019

 • -

  Herziening Peilbesluiten Lek en Linge en Tielerwaard

 • -

  Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 2016-2021, peildatum 31-12-2018

   

Watersysteem en Waterveiligheid (gecombineerde vergadering), maandag 27 mei 2019, aanvang

17.30 uur, in Rivierenlandzaal

 • -

  Verkenning Watersysteemmaatregelen Alblasserwaard: keuze 1 of 2 boezemgemalen

   

Waterveiligheid, maandag 27 mei 2019, aanvang 19.30 uur, in Projectruimte 1D

 • -

  Jaarverslag en Jaarrekening 2018

 • -

  1e Bestuursrapportage 2019

 • -

  Voorjaarsnota 2019

 • -

  Hoogwaterbeschermingsprogramma

 • -

  Wijziging strategie van het muskusrattenbeheer in Nederland

 • -

  Jaarrapportage vangstontwikkeling 2018 Muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland.

 • -

  Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 2016-2021, peildatum 31‑12‑2018

 • -

  Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 43-1 conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017

 • -

  Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 43-2 conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017

 

Waterketen, dinsdag 28 mei 2019, aanvang 15.30 uur, in Projectruimte 1D

 • -

  Jaarverslag en Jaarrekening 2018

 • -

  1e Bestuursrapportage 2019

 • -

  Voorjaarsnota 2019

 • -

  Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009

 • -

  Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 2016-2021, peildatum 31-12-2018

 

Middelen, dinsdag 28 mei 2019, aanvang 19.30 uur, in Projectruimte 1D

 • -

  Jaarverslag en Jaarrekening 2018 (incl. In Control Verklaring 2018)

 • -

  1e Bestuursrapportage 2019

 • -

  Voorjaarsnota 2019

 • -

  Aanstelling nieuw commissielid voor de gezamenlijke adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta.