Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 5405Overige overheidsinformatieVaststelling projectplan Projectplan Park Oudegein: extra wateraanvoer KWA+

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 18 december 2018 het projectplan Park Oudegein: extra wateraanvoer KWA+ heeft vastgesteld.

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor het aanpassen van het watersysteem en bijbehorende kunstwerken in Park Oudegein. Park Oudegein vormt een onderdeel van peilbesluit Nieuwegein. Omdat er in het kader van KWA+ een ander peil wordt ingesteld in een gedeelte van het gebied, wordt ook het peilbesluit gedeeltelijk herzien (partiële herziening). De partiële herziening van het peilbesluit wordt in een aparte bekendmaking gepubliceerd.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 5 oktober tot en met 16 november 2018. Tijdens de inspraakperiode is bij het waterschap geen zienswijze ingediend.

 

Beroep

Diegene die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-projectplan, kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan beroep instellen bij Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving en een afschrift van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 174,-- voor een natuurlijk persoon en € 345,-- voor een rechtspersoon.

Op de vaststelling van dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen beroepsgronden meer worden ingediend.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na deze bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur KWA+, bereikbaar op telefoonnummer 06-11614726, email miriam.duijkers@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.

 

Houten, 14 mei 2019