Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 5350Beschikkingen | afhandelingAmbt-Almelo, onttrekken en lozen grondwater XL-park

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van MVOI B.V. te Groot-Ammers voor het onttrekken en lozen van grondwater ter plaatse onder andere de percelen kadastraal bekend als gemeente Ambt-Almelo, sectie T nummer 19, sectie N nummers 3692, 5594 en 5596 en sectie O nummer 1052. De vergunning is aangevraagd voor een bronbemaling en bijbehorende lozing in verband met het verwijderen en leggen van gasleidingen van de Gasunie op het XL park, voor de periode van 10 mei 2019 tot en met 17 juni 2019.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1922619.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 9 mei  2019