Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 5338Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking peilbesluit Drooggemaakte Grote Polder

Per abuis zijn in de oorspronkelijke tekst van het peilbesluit de zomer- en winterpeilen omgedraaid (de weergave op de peilbesluitkaart was wel correct). Ook is er een foutieve peilvakID vastgesteld: het peilvakID WW-17N is gecorrigeerd naar WW-17P. Beide fouten zijn hersteld in de nu voorliggende stukken. Dit is een administratieve aanpassing zonder effect op de peilen.

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 21 november 2018 het peilbesluit voor de Drooggemaakte Grote Polder vastgesteld.

De Drooggemaakte Grote Polder ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, ten zuiden van de Stompwijkseweg. Het dorp Stompwijk ligt grotendeels in deze polder. Daarnaast is de polder overwegend in gebruik als agrarisch grasland. In het hoofdpeilvak wordt een peilverlaging van 2 cm ten opzichte van het huidige zomerpeil en 1 cm peilverlaging ten opzichte van het huidige winterpeil voorgesteld.

Het peilbesluit kan worden ingezien van 14 mei tot en met 25 juni 2019:

1. op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren;

2. vanaf 14 mei 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen de gerectificeerde onderdelen van het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het peilbesluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het peilbesluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden, 13 mei 2019