Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 5319Overige overheidsinformatieBekendmaking verkort projectplan 351427 Gemeente Eersel, Steensel, RN 32 ter hoogte van de Nedermolen: schotbalkstuw plaatsen]

 

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 15 mei 2019 het besluit betreffende projectplan "351427 Gemeente Eersel, Steensel, RN 32 ter hoogte van de Nedermolen: schotbalkstuw plaatsen" vastgesteld.

Dit projectplan houdt onder meer het volgende in:

 

Waterschap De Dommel staat voor de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit duurzaam te reguleren. De waterkwaliteit in ons beheergebied is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar voldoet nog niet aan de gestelde kwaliteitsnormen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Van een ecologisch gezond watersysteem is dan ook nog niet overal sprake. Om invulling te geven aan de benoemde opgave dient de inrichting van het watersysteem op orde te zijn. Het waterschap is daarom voornemens om in watergang RN 32, gelegen in de gemeente Steensel(Eersel) ter hoogte van de Nedermolen, een schotbalkstuw te plaatsen met als doel het water vast te houden. Deze maatregel levert een bijdrage aan de gestelde doelen in het Waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

 

Projectplan met bijlagen ter inzage

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking.

 

Het verkort projectplan en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website:

https :// www . dommel . nl / gvop

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

 

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

‑ naam en adres van de indiener;

‑ de dagtekening;

‑ omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een

afschrift van het besluit;

‑ gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

 

Naast een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Tiny Smulders, telefoonnummer (0411) 618 618.