Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 5295Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet, Shell Wellerzand, Rijksweg A6 te Bant

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV teRotterdam is een beschikking verleend op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking is verleend voor het lozen van afvalwater dat afkomstig is van een tankplaats behorende tot de inrichting gelegen aan de Rijksweg A6 OZ 1 te Bant in een oppervlaktewaterlichaam.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikkingen zijn tot 27 juni 2019 in te zien:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord.

 

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,

afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911