Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 5196Beschikkingen | afhandelingAmbt-Delden en Ambt-Almelo, drainage en drainage-uitmondingen waterlopen WL6527 en Wl01770

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van VOF Eeltink te Ambt-Delden voor

  • 1.

    Het ontwateren middels drainage van perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie T nummers 279 en 280. En van perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Delden, sectie P, nummers 32, 54, 710 en 715.

  • 2.

    Het aanbrengen en hebben van 11 drainage-uitmondingen in de waterloop WL06527 (afvoervak AV03030)

  • 3.

    Het aanbrengen en hebben van 14 drainage-uitmondingen in de waterloop WL01770 (afvoervak AV04413) en WL01777 (afvoervak AV04412)

.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1922501.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 7 mei 2019