Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 5181Plannen | overigVaststelling Projectplan Waterwet Schelkensbeek Krommenhoekerweg

Bij besluit van 30 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Waterwet Schelkensbeek Krommenhoekerweg vastgesteld.

Toelichting 

Waterschap Limburg gaat het profiel van de watergang Beuckelen in Reuver over een lengte van 200 m1 verruimen en een bestaande duiker onder de Krommenhoekerweg vervangen door een duiker met een grotere diameter. De geplande werkzaamheden hebben tot doel om het watersysteem van de Schelkensbeek klimaatrobuust te maken en voor te bereiden op toekomstige hoge afvoeren in de beek als gevolg van steeds heviger wordende neerslag in het stroomgebied van de Schelkensbeek en zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

Ter inzage 

Het vastgestelde projectplan ligt van 10 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van het projectplan dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Bezwaar 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende bovenvermelde termijn bezwaar maken tegen het genomen besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z17145. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan, indien bezwaar wordt gemaakt en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Anouk Dewitte via telefoonnummer 06-11201595 of per e-mail: a.dewitte@waterschaplimburg.nl. Het vastgestelde projectplan is tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf