Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 5173Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-007488 het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen, het tijdelijk hebben en weer wegnemen van een open bemaling op luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 6 mei 2019 een besluit genomen aan Schiphol Nederland BV voor het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen, het tijdelijk hebben en weer wegnemen van open bemaling dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van Groot onderhoud 2019 Rijbaan A8 fase 1 op de luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

 

De stukken liggen tot en met 3 juni 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

 

Leiden, 6 mei 2019