Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 5164Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerp leggerbesluit Waterschap Limburg in verband met het verruimen van het profiel van de watergang Beuckelen in Reuver

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het voornemens is om de legger van oppervlaktewaterlichamen te wijzigen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De leggerwijziging heeft betrekking op het verruimen van het profiel van de watergang Beuckelen in Reuver over een lengte van 200 m1.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb van 10 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2019-Z2252. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088- 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met Paul Geurts van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het telefoonnummer 088 – 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf