Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 5096Plannen | overigBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan "Aanpassing Nederweerter Vlakwater" met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ligt het ontwerpprojectplan “Aanpassen Nederweerter Vlakwater” ( Traject Vissensteert – weg Vlakwater) tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger van oppervlaktewaterlichamen. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. Voor het inzien van de ontwerpbesluiten dient u vooraf een afspraak te maken met de projectleider via onderstaand telefoonnummer.

Toelichting

De extreme neerslagsituatie in de zomer van 2016 leidde in het gebied Vlakwater te Nederweert tot wateroverlast. Naast de klacht over wateroverlast zelf was er vooral grote ergernis dat het water zo langzaam zakte terwijl dat elders (en ook in de oude situatie) wel het geval was. Om de effecten van een klimaatbui te verminderen zijn de volgende maatregelen voorgesteld.

 • 1.

  Stuwdrempel van stuw Vis004 circa 30 cm verlagen tot op de bodem van de Vissensteert.

 • 2.

  Noodoverlaat watergang Vlakwater naar de Vissensteert verlagen.

 • 3.

  Opstelplaats voor pompen aanleggen bij de Noodoverlaat.

 • 4.

  Van de watergang Noodoverlaat Vlakwater de bodem horizontaal leggen.

 • 5.

  Watergang Vlakwater op ontwerpprofiel brengen.

 • 6.

  Stuw plaatsen in watergang Vlakwater (nabij de weg Vlakwater) om de instroom vanuit de Koelenlossing te kunnen regelen/beperken.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider, Hans van der Valk, via telefoonnummer 0652041194. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met de ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Hans van der Valk via telefoonnummer: 0652041194 of via het e-mailadres: h.vandervalk@waterschaplimburg.nl.  De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf