Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 5048Beschikkingen | afhandelingWijziging in ontwerp van de verleende watervergunning aan Van den Berkmortel Vleesvarkens, voor het lozen van effluent van een mestbewerkingsinstallatie. De lozing vindt plaats op de locatie Airborneweg 10, 5490 AD te Sint-Oedenrode

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 19 november 2013, onder kenmerk Z18487, een vergunning verleend aan Van den Berkmortel Vleesvarkens voor het op directe wijze brengen van stoffen in een oppervlaktelichaam. De lozing vindt plaats op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie N, nummer 594.

Het dagelijks bestuur heeft besloten de verleende vergunning ambtshalve te wijzigen. De wijziging houdt in een verruiming van de voorgeschreven lozingsnormen.

Het dagelijks bestuur heeft voor de gewijzigde vergunning een ontwerpbeschikking opgesteld. In de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen.

De procedure voor het behandelen van deze wijziging bestaat uit twee stappen:

 

 • 1.

  opstellen van een ontwerp van de beschikking;

 • 2.

  opstellen van de beschikking.

  In beide stappen bestaan er inspraakmogelijkheden voor derden.

   

  Inzage

  De beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vandaag gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

  Desgewenst kunt u de ontwerpbeschikking inzien, na telefonische afspraak met de betreffende vergunningverlener.

   

  Zienswijzen

  Belanghebbenden kunnen schriftelijk en / of mondeling een zienswijze indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de ontwerpbeschikking bij:

  Waterschap De Dommel

  Dagelijks bestuur

  Postbus 10.001

  5280 DA Boxtel.

   

  Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

   

  Contact

  Voor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met Hans Segers, telefoonnummer: 0411 618 618.